Statut

STATUT
Stowarzyszenia Absolwentów Koneckiego Gimnazjum i Liceum – Razem dla przyszłości.

Rozdział I – postanowienia ogólne.
Rozdział II – cele Stowarzyszenia i sposoby działania.
Rozdział III – członkowie, ich prawa i obowiązki.
Rozdział IV – władze Stowarzyszenia.
Rozdział V – majątek i fundusze Stowarzyszenia.
Rozdział VI – Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
Rozdział VII – zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Koneckiego Gimnazjum i Liceum Razem dla przyszłości, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla integracji absolwentów Koneckiego Gimnazjum i Liceum- dawniej Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki w Końskich , obecnie I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich , w dalszych postanowieniach Statutu zwane Szkołą.

§ 2.

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Końskie.
2. Stowarzyszenie mieści się w gmachu Szkoły, przy ul. kpt. Stoińskiego 4 w Końskich .

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, godła , sztandaru, flagi , odznak, loga, ,ubioru i legitymacji – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz osobiste doręczanie pism Stowarzyszeniu może być dokonywane wobec jednego członka Kapituły.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) podejmowanie działań na rzecz edukacji nauki, oświaty i wychowania;
2) podtrzymywanie, upowszechnianie, pielęgnowanie polskości, tradycji narodowej i regionalnej, umacnianie patriotycznych postaw wśród wychowanków i uczniów szkoły;
3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) zachowanie i upowszechnianie pamięci o wkładzie profesorów i wychowanków Szkoły w walkę o wyzwolenie narodowe i rozwój regionalny;
5) promocja Rzeczypospolitej Polskiej i regionu świętokrzyskiego za granicą;
6) integrowanie wszystkich absolwentów, wychowanków i przyjaciół Szkoły;
7) utrwalanie tradycji Szkoły i pamięci o jej absolwentach, wychowankach i nauczycielach oraz innych pracownikach;
8) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi Szkoły;
9) udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań oraz aktywizowanie absolwentów, wychowanków i przyjaciół do takiej pomocy;
10) gromadzenie środków materialnych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) stałą współpracę ze Szkołą oraz udzielanie jej wszechstronnej pomocy;
2) współpracę z dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim Szkoły;
3) pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji szkoły;
4) gromadzenie materiałów historycznych, dokumentów i pamiątek związanych z działalnością Szkoły, jej profesorów, a także życia i dokonań jej absolwentów, wychowanków i innych pracowników oraz Stowarzyszenia;
5) fundowanie stypendiów dla zdolnych uczniów Szkoły;
6) udzielanie, w miarę posiadanych środków, pomocy finansowej lub rzeczowej: uczniom, absolwentom, wychowankom oraz aktualnym i byłym nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
7) prowadzenie ewidencji i statystyki dotyczącej wychowanków Szkoły, z uwzględnieniem ich specjalności zawodowej oraz ważnych społecznie osiągnięć;
8) utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia, profesorami i wychowankami Szkoły;
9) wspieranie różnych form więzi i pomocy absolwentom i wychowankom, współdziałanie kulturalne, rozrywkowe i towarzyskie, organizowane w oparciu o własne środki finansowe;
10) fundowanie lub udział w fundowaniu pomników, tablic pamiątkowych i innych trwałych pamiątek po absolwentach, wychowankach, nauczycielach i innych pracownikach Szkoły;
11) sprawowanie opieki nad pomnikami, grobami, tablicami i innymi pamiątkami związanymi z historią Szkoły oraz jej absolwentami, wychowankami, nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły;
12) organizowanie zjazdów, spotkań, konferencji i innych imprez dla absolwentów, wychowanków, nauczycieli i przyjaciół oraz uczniów Szkoły;
13) czynne uczestniczenie w poprawie, rozbudowie i unowocześnianiu bazy Szkoły;
14) tworzenie funduszu na wspieranie finansowe Szkoły, także z wykorzystaniem funduszy krajowych i Unii Europejskiej – w jej rozwoju jakościowym , w powiększaniu i modernizacji bazy szkolnej i wspomaganie jej aktualnej działalności;
15) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych członków Stowarzyszenia oraz uczniów Szkoły;
16) popularyzację wiedzy o patronie Szkoły;
17) wspieranie programów szkolnych, udziału uczniów w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach procesu integracji europejskiej;
18) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących modernizacji bazy Szkoły i jej aktualnych problemów;
19) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
20) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie kulturalno-oświatowej i wydawniczej, turystycznej;
21) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków Stowarzyszenia i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
22) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, turystyczną, rekreacyjną i towarzyską , działalność wydawniczą i własną stronę internetową;
23) prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia;
24) ustalanie odznak i symboli Stowarzyszenia;
25) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie niezbędnym da realizacji celów Stowarzyszenia;
26) prowadzenie działalności gospodarczej stosownie do potrzeb i według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa;
27) prowadzenie stałej lub doraźnej działalności wydawniczej;
28) informowanie o działalności Stowarzyszenia i Szkoły poprzez środki masowego przekazu, własne komunikaty oraz monografie i wydawnictwa dotyczące działalności Szkoły i Stowarzyszenia.

§ 9.


1.Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków, może jednak do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników na czas określony.
2.Członkom Stowarzyszenia , po przedłożeniu Kapitule stosownych dokumentów, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z działalnością Stowarzyszenia, z uwzględnieniem jednak możliwości finansowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 11.

1.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, o ile korzystają z pełni praw publicznych i obywatelskich, a także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy pragną czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być absolwent Szkoły.

§ 12.

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Kapitułę Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie złożonych pisemnych deklaracji.
2.Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka kandydat może odwołać się na piśmie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego;
2) udziału w zjazdach, spotkaniach, konferencjach i innych imprezach oraz wszelkich innych formach działalności Stowarzyszenia;
3) korzystania z pomocy, lokali i urządzeń Stowarzyszenia oraz noszenia odznak i symboli Stowarzyszenia;
4) zgłaszania wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia do jego władz;

§ 14.

Członek zwyczajny ma obowiązek :
1) czynnego udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
2) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Stowarzyszenia;
3) wpłacenia wpisowego w terminie 30. dni od powiadomienia o uchwale Kapituły Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków;
4) regularnego opłacania składek członkowskich;
5) przestrzegania norm etycznych i honorowych;
6) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

§ 15.

Członkiem wspierającym może być :
1) pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, bez względu na miejsce zamieszkania;
2) każda zbiorowość posiadająca osobowość prawną.

§ 16.

1.Członków wspierających przyjmuje uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, Kapituła Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, podpisanej w odniesieniu do osób prawnych przez umocowanych przedstawicieli.
2.Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka wspierającego kandydat może odwołać się na piśmie do najbliższego Walnego Zgromadzenie Członków
3.Członek wspierający posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 17.

1.Osobom fizycznym, które wniosły szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub wniosły znaczne zasługi dla Szkoły, Walne Zgromadzenie Członków może, na pisemny wniosek Kapituły Stowarzyszenia lub grupy co najmniej 15 członków Stowarzyszenia, nadać godność członka honorowego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w okresach między Walnymi Zgromadzeniami:
1) godność członka honorowego może nadać Kapituła Stowarzyszenia,
2) godność członka honorowego w takim przypadku mogą otrzymać osoby fizyczne, które wniosły szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, wspomagały Stowarzyszenie i Szkołę rzeczowo lub finansowo, 3)godność członka honorowego w takim przypadku mogą otrzymać osoby fizyczne, na pisemny wniosek grupy co najmniej 15. członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązków członka zwyczajnego, za wyjątkiem obowiązku przestrzegania norm etycznych i honorowych oraz przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 18.

1.Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Kapitule Stowarzyszenia;
2) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za czyn niegodny lub niehonorowy albo za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub Szkoły;
3) wykreślenia uchwałą Kapituły Stowarzyszenia z powodu:
a) niewniesienia w terminie wpisowego,
b) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok – mimo pisemnego upomnienia,
c) uchylania się od udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
2.Od uchwały Kapituły o skreśleniu przysługuje prawo odwołania na piśmie, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków
3.Ponowne przyjęcie członka zwyczajnego, po jego uprzednim wykluczeniu lub po prawomocnym skreśleniu, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i nie może nastąpić przed upływem jednego roku od daty skreślenia lub wykluczenia.

§ 19.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek :
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Kapitule Stowarzyszenia przez osobę fizyczną lub umocowanych przedstawicieli osoby prawnej;
2) skreślenia uchwałą Kapituły Stowarzyszenia z powodu niewniesienia w terminie wpisowego, zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok, mimo pisemnego upomnienia lub z powodu utraty przez zbiorowość osobowości prawnej.

§ 20.

Członek honorowy może być pozbawiony tej godności wyłącznie za czyn niegodny lub niehonorowy uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków , podjętą większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia , na umotywowany, pisemny wniosek Kapituły Stowarzyszenia lub składu orzekającego Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Kapituła Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata .

§ 22.

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków
2. Wybory do Władz Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Skrutacyjnej na czas wyborów tracą bierne prawo wyborcze. Podczas wyborów Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
3.Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, jednak na wniosek Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym.
4. Kandydatów do Władz Stowarzyszenia może zgłosić ustnie lub na piśmie każdy czynny członek Stowarzyszenia. Kandydat w tej samej formie wyraża zgodę na kandydowanie.
5. Dokumentacja z wyborów przechowywana jest przez Kapitułę Stowarzyszenia.

§ 23.

Do Walnego Zgromadzenia Członków należy :
1) wybór i odwołanie Kapituły Stowarzyszenia , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
2) uchwalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia oraz budżetu;
3) dokonywanie zmian w Statucie;
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności pozostałych władz Stowarzyszenia;
5) udzielanie absolutorium Kapitule Stowarzyszenia;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Kapituły i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie wniosków tych władz;
7) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
9) podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
10) zatwierdzanie regulaminów.

§ 24.

1.Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Kapituła Stowarzyszenia przed upływem kadencji, w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku kalendarzowym, a nadto na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. Z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków może również wystąpić Komisja Rewizyjna.
2.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi oraz członkowie wspierający – przy czym członkowie wspierający – osoby prawne – poprzez swoich umocowanych przedstawicieli.
3.W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą też uczestniczyć osoby zaproszone bez prawa do głosu decydującego.
4.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Kapituła Stowarzyszenia zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14. dni przed wyznaczonym terminem, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na swojej stronie internetowej , stronie internetowej szkoły ,pocztą email lub listownie.
5.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów – w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej w tym zakresie uchwały, przy obecności:
1) w pierwszym terminie- co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie- co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania, jeżeli przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
6. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia lub wskazany przez Kapitułę członek Stowarzyszenia , za wyjątkiem części poświęconej wyborom do Władz Stowarzyszenia.

§ 25.

1.W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków wyłączną władzą Stowarzyszenia jest Kapituła Stowarzyszenia.
2. Kapituła liczy 5 osób.
3.W skład Kapituły Stowarzyszenia mogą wejść wyłącznie członkowie zwyczajni, natomiast członkowie honorowi i wpierający mogą uczestniczyć w posiedzeniach Kapituły z głosem doradczym.
4.Członków Kapituły wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie na kadencję zgodnie z § 21, ust. 2.
5.Kapituła konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
6.Kapituła składa się z:
1) Kanclerza,
2) Wicekanclerza,
3) Sekretarza ,
4) Kwestora,
5) Członka.
7. Kapituła Stowarzyszenia może wyłonić spośród swoich członków Prezydium w składzie : kanclerz, wicekanclerz, sekretarz lub kwestor i upoważnić ich do wykonywania określonych zadań w imieniu Kapituły, określając zakres tych zadań i okres upoważnienia.
8. Do zadań Kapituły Stowarzyszenia należy :
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków
3) organizowanie wszelkiej działalności Stowarzyszenia i kierowanie tą działalnością;
4) kierowanie finansami Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
5) udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniu przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej;
6) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
7) opiniowanie wniosków i przyznawanie z własnej inicjatywy tytułu Złotego Absolwenta dla wybitnych absolwentów szkoły wg zatwierdzonego Regulaminu. Wnioski o przyznanie tytułu Złotego Absolwenta mogą składać wszyscy członkowie Stowarzyszenia;
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz przedkładanie im sprawozdań z działalności Kapituły;
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
9. Tryb działania Kapituły:
1) Kapituła zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2) posiedzenia Kapituły odbywają się na wniosek kanclerza, a także w uzasadnionych przypadkach na wniosek innych członków Kapituły.
3) posiedzenia Kapituły są ważne z udziałem minimum 3. członków składu Kapituły.
4) na posiedzenia Kapituły mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, dyrektor , wicedyrektor szkoły lub inne osoby w zależności od poruszanych zagadnień.
5) ustalenia z posiedzeń Kapituły zapisywane są w postaci uchwał.
6) uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Kapituły , w tym kanclerza lub wicekanclerza, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos kanclerza lub wicekanclerza , o ile kanclerz jest nieobecny.

§ 26.

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2.Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu i wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Kapituły Stowarzyszenia;
3) dokonywanie kontroli projektów budżetu i gospodarki finansowej oraz majątkowej prowadzonej przez Kapitułę Stowarzyszenia;
4) występowanie do Kapituły Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli;
5) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków;
6) występowanie z wnioskiem w kwestii absolutorium dla ustępującej Kapituły Stowarzyszenia;
4.W celu realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) badania wszystkich dokumentów Stowarzyszenia;
2) korzystania z pomocy rzeczoznawców;
3) dokonywania wyboru podmiotu, mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości;
4) występowania z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków komisji , w tym Przewodniczącego, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 27.

1. Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania w kwestii odpowiedzialności organizacyjnej członków Stowarzyszenia i do rozstrzygania sporów wewnętrznych.
2. Sąd Koleżeński składa się z 6. członków.
3. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu i wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego , sekretarza.
4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie minimum trzyosobowym.
5. Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków .
6.Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary organizacyjne :
a) upomnienie,
b) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres 1 roku,
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
7. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30. dni od daty doręczenia orzeczenia.


§ 28.


W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21,ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA


§ 29.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) wpisowego,
b) składek członkowskich,
c) świadczeń członków wspierających,
d) darowizn, spadków,
e) dochodów z własnej działalności,
f) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
g) ofiarności publicznej,
h) otrzymywanych subwencji i dotacji z kraju i zagranicy,
i) dotacji jednostek samorządu terytorialnego – według zasad określonych w odrębnych przepisach,
j) środków otrzymanych od innych organizacji pozarządowych,
k) środków pozyskanych od organizacji ponadnarodowych i międzynarodowych,
l) środków uzyskanych w zbiórkach publicznych,
m) środków uzyskanych ze sprzedaży cegiełek na określone cele statutowe, prowadzonej na terenie działania.

§ 30.

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą i w tym celu może tworzyć spółki prawa handlowego i prawa cywilnego oraz uczestniczyć w takich spółkach.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje uchwałą Kapituła.
3. Działalność gospodarcza i odpłatna działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
4. Wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez Stowarzyszenie, w tym nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w sprawozdaniu finansowym oraz dochód z działalności gospodarczej są w całości przeznaczane na działalność statutową i nie mogą być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

§ 31.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Kapituła Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32.

Rokiem obrotowym dla potrzeb rachunkowości jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

§ 33.

1. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.
2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
3. W razie rozwiązania – likwidacji Stowarzyszenia majątek przeznacza się na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, która określa równocześnie sposób likwidacji i wyznacza likwidatorów.

Rozdział VI
SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH.


§ 34.

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia , z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej uprawniony jest kanclerz lub wicekanclerz .
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej , uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Kapituły.

§ 35.

1. Funduszem i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Kapituła.
2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw, zaciągania oraz udzielania pełnomocnictw i zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy kanclerza i kwestora lub wicekanclerza i kwestora.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36.

Zmiany Statutu mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

§ 37.

1.Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością ¾ głosów obecnych na nim członków, lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie ma m.in. ustawa Prawo o Stowarzyszeniach oraz Kodeks Cywilny.